glazba

 

 

 

glazba

Atlas glazbe I.

Atlas glazbe II.

Harfa, ljudi, događaji

Hrvatski operni libreto

Povijest opere

Tambura u Hrvata

The Eternal Harp

Vječna harfa


 
ISBN:
953-212-115-3
 
broj stranica:
288
 
format:
215 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2005.
 

 

Dalibor Paulik

Hrvatski operni libreto

Povijest, struktura i europski kontekst


Po­vi­jest hr­vat­sko­ga oper­nog li­bre­ta na­mi­je­nje­na je mu­zi­ko­lo­škoj i tea­tro­lo­škoj jav­no­sti, stu­den­ti­ma po­vi­je­sti gla­zbe i tea­tro­lo­gi­je, kao i stu­den­ti­ma kroa­ti­sti­ke, jer oper­ni je li­bre­to ta­ko­đer dio na­cio­nal­ne knji­žev­ne po­vi­je­sti.

Prvi put u hr­vat­skoj tea­tro­lo­ško-mu­zi­ko­lo­škoj znan­st­ve­noj li­te­ra­tu­ri do­bi­li smo cje­lo­vit pri­kaz i sud o po­naj­bo­ljim i naj­va­žni­jim hr­vat­skim oper­nim li­bre­ti­ma. (aka­de­mik Ni­ko­la Ba­tu­šić)


cijena (PDV uračunat):
52.96 €

KUPI