DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Andersen

General Kiro miš

Plagva

Poštar zeko brzonogi

Slavuj

Tramvaj zvan Cveba

Vodenjak i stara kruška

Zgode i mozgalice družbe Matkači

ISBN:
978-953-212-406-4
 
broj stranica:
34
 
format:
245 × 245 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2015.
 

 

Hans Christian Andersen – Marsela Hajdinjak

Slavuj


Jedna od naj­po­zna­ti­jih priča za djecu slav­no­ga dan­skog pri­po­vje­da­ča Hansa Ch­ri­stia­na An­der­se­na u novom pri­je­vo­du s dan­sko­ga na hr­vat­ski kojeg pot­pi­su­je knji­žev­nik Lud­wig Bauer, s pre­kra­snim ilu­s­tra­ci­ja­ma na­gra­đi­va­ne di­zaj­ne­ri­ce Mar­se­le Haj­di­njak. Priča je to o iz­nim­nom sla­vu­ju koji je svo­jim mi­lo­zvuč­nim pje­vom odu­šev­lja­vao sve koji su ga čuli. Do ki­ne­skog cara su sti­gle ne­vje­ro­jat­ne priče o tome ne­sva­ki­da­šnjem sla­vu­ju koji živi u nje­go­vu car­stvu. Car sm­je­sta po­ša­lje svoje po­da­ni­ke da nađu tog sla­vu­ja i do­ne­su ga u nje­gov car­ski dvor...

Sla­vuj je naj­no­vi­je iz­da­nje iz Bi­blio­te­ke An­der­sen - bi­blio­te­ke oda­bra­ne be­le­tri­sti­ke po­kre­nu­te u Gol­den mar­ke­tin­gu-Teh­nič­koj knji­zi u po­vo­du 200. go­di­šnji­ce ro­đe­nja Hansa Ch­ri­stia­na An­der­se­na. Knji­ga je op­rem­lje­na po­go­vo­rom, ese­jem Kako je An­der­sen bajku pri­bli­žio djeci Lud­wi­ga Baue­ra, bi­lje­škom o piscu i ilu­s­tra­to­ri­ci.


cijena (PDV uračunat):
12.54 €

KUPI