DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Andersen

General Kiro miš

Plagva

Poštar zeko brzonogi

Slavuj

Tramvaj zvan Cveba

Vodenjak i stara kruška

Zgode i mozgalice družbe Matkači

broj stranica:
32
 
format:
245 × 305 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2010.
 

 

Hrvoje Kovačević – Svjetlan Junaković

General Kiro miš


Dobro je znano ko­li­ko je bajka važna u ži­vo­tu dje­te­ta. Njome djeca ne ulaze samo u ta­jan­st­ve­ni svi­jet priče, već i upi­ja­ju te­melj­ne ži­vot­ne is­ti­ne s la­ko­ćom, zna­ti­že­ljom i ve­se­ljem.

"Ge­ne­ral Kiro Miš" je bajka gra­đe­na na pre­po­znat­lji­vim ele­men­ti­ma. Jed­no­stav­nom fa­bu­lom Hr­vo­je Ko­va­če­vić vodi male či­ta­te­lje kroz priču o neo­bič­nom mišu Kiri koji iz svoje "male" (dje­čje) per­spek­ti­ve upo­zna­je svi­jet i ljude. Nje­gov put u svi­jet je od­ra­sta­nje, a mnoge pre­pre­ke na koje nai­la­zi, ži­vot­ni pro­ble­mi koje di­je­te uči sv­la­da­va­ti. Dru­že­ći se sa sta­rim do­brim po­sto­la­rom, ali i pri­kri­va­ju­ći mane brod­skih šta­ko­ra te razne oso­bi­ne ljudi, Kiro po­ka­zu­je djeci pravu vri­jed­nost pri­ja­telj­stva. (Na­ta­ša Jakob, prof.)

na­klad­nik: De­no­na


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA