DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Andersen

General Kiro miš

Plagva

Poštar zeko brzonogi

Slavuj

Tramvaj zvan Cveba

Vodenjak i stara kruška

Zgode i mozgalice družbe Matkači

broj stranica:
32
 
format:
295 × 245 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2010.
 

 

Želimir Hercigonja – Marsela Hajdinjak

Vodenjak i stara kruška


Sva­kom novom pri­čom Že­li­mir Her­ci­go­nja pot­vr­đu­je se kao maj­stor baj­ko­vi­tog pro­mi­šlja­nja o svi­je­tu i ži­vo­tu jer mu je oblik bajke naj­po­god­ni­je sred­stvo da iz­ra­zi ono što u sebi nosi. Su­vre­me­na kri­ti­ka odmah ga je za­pa­zi­la (dr. sc. Hr­voj­ka Mi­ha­no­vić-Sa­lo­pek, Bran­ko Pilaš) i pro­gla­si­la "novim An­der­se­nom". Nje­go­ve su bajke ri­zni­ca lje­po­te ču­de­snog svi­je­ta što ga gradi mašta. Svo­jim baj­ka­ma Her­ci­go­nja u djeci može raz­bu­di­ti os­je­ćaj za li­je­po i po­mo­ći im da sami znaju ot­kri­ti lje­po­tu u svemu što ih ok­ru­žu­je. Nje­gov izraz ka­rak­te­ri­zi­ra bo­gat­stvo pje­snič­kih slika i lijep jezik, zah­va­lju­ju­ći pro­mi­šlje­no iza­bra­nim ri­je­či­ma i os­je­ća­ju za sk­la­dan po­re­dak. U su­vre­me­noj li­te­ra­tu­ri za djecu ne­će­mo pro­na­ći mnogo pi­sa­ca tako ra­sko­šno­ga je­zič­nog iz­ra­za, a up­ra­vo je za malu djecu naj­va­žni­je da čuju dobru riječ i re­če­ni­cu. (prof. dr. sc. Du­brav­ka Težak)

na­klad­nik: De­no­na


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA