Tko je tko/Who is Who

 

 

 

Tko je tko/Who is Who

Tko je tko u hrvatskoj medicini/Who is Who in Croatian Medicine

Tko je tko u Hrvatskoj/Who is who in Croatia

Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu

ISBN:
953-6168-03-0
 
broj stranica:
800
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 1994.
 

 

grupa autora

Tko je tko u hrvatskoj medicini/Who is Who in Croatian Medicine


Tko je tko u hr­vat­skoj me­di­ci­ni je bio­graf­ska en­ci­klo­pe­di­ja s više od 3000 ži­vo­to­pi­sa naj­po­zna­ti­jih li­ječ­ni­ka, sto­ma­to­lo­ga i far­ma­ceu­ta u Hr­vat­skoj i hr­vat­skoj di­ja­spo­ri. Sa­dr­ži i do­da­tak – ad­re­sar naj­va­žni­jih zd­rav­st­ve­nih us­ta­no­va, pre­gled pri­vat­ne prak­se te ad­re­sar proi­zvo­đa­ča i do­bav­lja­ča me­di­cin­ske op­re­me u Hr­vat­skoj.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA