Tko je tko/Who is Who

 

 

 

Tko je tko/Who is Who

Tko je tko u hrvatskoj medicini/Who is Who in Croatian Medicine

Tko je tko u Hrvatskoj/Who is who in Croatia

Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu

u pripremi
2. izdanje
 
ISBN:
953-6168-00-6
 
broj stranica:
1000
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1993.
 

 

grupa autora

Tko je tko u Hrvatskoj/Who is who in Croatia


Je­din­st­ve­na bio­graf­ska en­ci­klo­pe­di­ja s više od 7500 ži­vo­to­pi­sa is­tak­nu­tih ži­vu­ćih osoba u Hr­vat­skoj i hr­vat­skoj di­ja­spo­ri sa­dr­ži in­for­ma­ci­je o tome tko je tko u hr­vat­skoj zna­no­sti, umjet­no­sti i kul­tu­ri; tko su naj­zna­čaj­ni­ji hr­vat­ski po­du­zet­ni­ci, me­na­dže­ri i ban­ka­ri, tko je tko u hr­vat­skoj po­li­ti­ci, sud­stvu i voj­sci, tko je tko u Ka­to­lič­koj crkvi u Hr­va­ta, tko su vr­hun­ski spor­ta­ši i no­vi­na­ri. Tko je tko u Hr­vat­skoj/Who is who in Croa­tia knji­ga je ve­li­ke in­for­ma­cij­ske i kul­tur­ne va­žno­sti, iz­ra­đe­na prema me­đu­na­rod­nim pra­vi­li­ma i stan­dar­di­ma.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA