Tko je tko/Who is Who

 

 

 

Tko je tko/Who is Who

Tko je tko u hrvatskoj medicini/Who is Who in Croatian Medicine

Tko je tko u Hrvatskoj/Who is who in Croatia

Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu

TREĆE IZDANJE
U PRIPREMI!
 
hrvatski i
engleski jezik
 
drugo izdanje
 
ISBN:
953-6168-26-x
 
broj stranica:
740
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1996.
 

 

grupa autora

Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu


Dva naša iz­da­nja Tko je tko u hr­vat­skom go­spo­dar­stvu (1995. i 1996.) bila su vrlo za­pa­že­na u go­spo­dar­skim kru­go­vi­ma te u dru­št­ve­noj i kul­tur­noj jav­no­sti. Sažet pre­gled hr­vat­skih go­spo­dar­skih po­ten­ci­ja­la, is­ka­za­nih putem te­melj­nih re­sur­sa, onih ljud­skih, po­stao je vrlo ko­ri­snom bazom po­da­ta­ka za broj­ne in­sti­tu­ci­je i us­ta­no­ve, a po­seb­no me­di­je. Hr­vat­ska je tako do­bi­la je­din­st­ven lek­si­kon osoba koje svo­jim dje­lo­va­njem stva­ra­ju mo­der­no ot­vo­re­no, tr­ži­šno ori­jen­ti­ra­no go­spo­dar­stvo.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA