elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

 

 

 

elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

Digitalni integrirani sklopovi

Električne instalacije i niskonaponske mreže

Električni strojevi

Elektromonterski priručnik

Elektrotehnika na lak način

Kućni magnetoskopi na lak način – videorekorderi

Magnetofonska tehnika na lak način

Nova televizijska tehnika

Opća elektronička mjerenja

Osnove elektrotehnike 1

Osnove elektrotehnike 2

Osnove elektrotehnike I.

Osnove elektrotehnike II.

Satelitski, radio i TV prijem

Spojevi s integriranim sklopovima I.

Spojevi s integriranim sklopovima II.

Spojevi s tranzistorima I.

Spojevi s tranzistorima II.

Tehnika namatanja elektromotora

Tranzistorska tehnika

Tranzistorske tablice

Visokonaponska rasklopna postrojenja

Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike I.

Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike II.

Westermannov elektrotehnički priručnik

ISBN:
978-953-212-329-6
 
broj stranica:
528
 
format:
165 × 235 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2007.
 

 

Hubert Meluzin

Elektrotehnika na lak način


Novo hr­vat­sko iz­da­nje po­jav­lju­je se nakon 15 go­di­na, jer se po­ka­za­lo u prak­si da je knji­ga još uvi­jek ak­tual­na. Ovo iz­da­nje je ter­mi­no­lo­ški i je­zič­no osu­vre­me­nje­no, a uči­nje­na su i neka teh­ni­čka po­bolj­ša­nja.

U knji­zi je kroz 1050 pi­ta­nja i od­go­vo­ra sa 1006 slika ob­ra­đe­na ma­te­ri­ja os­no­va elek­tro­teh­ni­ke i kuć­nih in­sta­la­ci­ja, os­vjet­lje­nja, raz­vod­nih po­s­tro­je­nja, elek­trič­nih stro­je­va itd. Slo­va­čki autor H. Me­lu­zin je, kao du­go­go­di­šnji pe­da­gog i prak­ti­čar, iza­brao formu pi­ta­nja i od­go­vo­ra s ci­ljem da uče­nik ne samo savla-da škol­sko gra­di­vo nego da to zna­nje po­ve­že s prak­som. Knji­ga je na­mi­je­nje­na uče­ni­ci­ma, stu­den­ti­ma, struč­nja­ci­ma i onima koji elek-trič­nu ener­gi­ju žele pri­mje­nji­va­ti na os­no­vi “uradi sam”.

St­ruč­na re­dak­ci­ja: dr. sc. Roman Ma­la­rić, do­cent na Fa­kul­te­tu elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva u Za­gre­bu


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA