popularna znanost

 

 

 

popularna znanost

Planeti

Svemir

ISBN:
953-212-030-0
 
broj stranica:
240
 
format:
210 × 290 mm
 
tvrdi uvez
 
ovitak
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

James Younger – David McNab

Planeti


“Svo­jim au­ten­tič­nim, su­vre­me­nim i čit­lji­vim tek­stom, ori­gi­nal­nim ilu­s­tra­ci­ja­ma i ra­sko­šnom teh­nič­kom op­re­mom, knji­ga Pla­ne­ti ne­sum­nji­vo će po­pu­ni­ti pra­zni­nu u hr­vat­skom iz­da­va­št­vu na po­dru­čju is­tra­ži­va­nja našeg Sun­če­va su­sta­va – ko­li­jev­ke i obi­ta­va­li­šta čo­vje­čan­stva”, kaže u pre­dgo­vo­ru struč­ni re­dak­tor dr. sc. Dra­gan Roša, koji je za­jed­no s Ru­đe­rom Jen­yjem pre­veo Pla­ne­te. Au­to­ri knji­ge is­pri­ča­li su priču, na te­me­lju raz­go­vo­ra s ame­rič­kim i so­vjet­skim znan­st­ve­ni­ci­ma i as­tro­nau­ti­ma, o pu­to­va­nji­ma pla­ne­ta, o na­stan­ku i raz­vo­ju sva­kog pla­ne­ta te o ra­zu­mi­je­va­nju Sun­če­va su­sta­va od doba prvih pro­ma­tra­ča neba preko Ga­li­le­ja do naših dana. Au­to­ri nam pri­ka­zu­ju Sun­čev su­stav: vul­ka­ne, svje­to­ve s mo­ri­ma od me­ta­na, ri­je­ke lave, ob­la­ke od sum­por­ne ki­se­li­ne i dr. te is­tra­žu­ju mo­guć­nost ži­vo­ta u sve­mi­ru. Fo­to­gra­fi­je su snim­lje­ne ti­je­kom mi­si­ja sve­mir­skih le­tje­li­ca Apol­lo, Vo­ya­ger, Pio­neer i Vi­king.

Pri­je­vod: Ruđer Jeny i Dra­gan Roša
St­ruč­na re­dak­ci­ja i pre­dgo­vor: dr. sc. Dra­gan Roša i prof. Vlado Kor­bar


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA