popularna znanost

 

 

 

popularna znanost

Planeti

Svemir

ISBN:
953-212-088-2
 
broj stranica:
240
 
format:
210 × 290 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

John Gribbin

Svemir

Naša posljednja granica


Sve­mir nas vodi na pu­to­va­nje kroz još uvi­jek ne­do­volj­no po­zna­te pro­sto­re. Či­nje­ni­ce iz­ne­se­ne u knji­zi plod su naj­no­vi­jih is­tra­ži­va­nja i daju uvid u način na koji as­tro­no­mi do­la­ze do ve­li­kih ot­kri­ća, ko­ri­ste­ći se pri­tom naj­su­vre­me­ni­jom teh­no­lo­gi­jom. Knji­ga se od­li­ku­je živom na­ra­ci­jom, su­vre­me­nim di­zaj­nom i fa­sci­nan­t­nim fo­to­gra­fi­ja­ma snim­lje­nim moć­nim te­le­sko­pi­ma. Sve­mir je je­din­st­ve­no djelo, iz­da­no u su­rad­nji s BBC-jem, koje će zain­tri­gi­ra­ti sva­kog či­ta­te­lja.

Pri­je­vod: Ruđer Jeny
St­ruč­na re­dak­ci­ja i pre­dgo­vor: dr. sc. Dra­gan Roša i prof. Vlado Kor­bar


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA